piątek, 7 sierpnia 2020 r.|
imieniny obchodzą: Donata, Kajetan
Strona główna

informacja dla rodziców i uczniów dotycząca egzaminu ósmoklasisty

Strona główna » Aktualności » informacja dla rodziców i uczniów dotycząca egzaminu ósmoklasisty

wielkość tekstu:A | A | A

  

                                                    

   

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r.

egzaminów ósmoklasisty

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

 

1.    Kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasady korzystania z przyborów podczas egzaminów

1.1.    Na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy (bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2.    Uczeń nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3.    Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione.

1.4.    Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.5.    Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.6.    Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

2.    Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1.    Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2.    Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

2.3.    Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)    podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2)    wychodzi do toalety

3)    kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Zasady wychodzenia do toalety takie, jak we wcześniej podanych procedurach, z zachowaniem środków ostrożności, wymaganych w zawiązku z pandemią.

2.4.    Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

2.5.    Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

2.6.    Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

 

3.    Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

3.1.    Przy wejściu do szkoły będzie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk, wszyscy mają obowiązek korzystania z niego wchodząc na teren szkoły.

3.2.    Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.

3.3.    Egzamin będzie przeprowadzany w salach lekcyjnych, z zachowaniem odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego. Ławki w sali egzaminacyjnej będą ustawione z w 1,5-metrowym odstępem w każdym kierunku.

3.4.    Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:

1)    Egzamin z języków obcych, w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD

2)    Warunki pogodowe uniemożliwią taką sytuację

3.5.    W szkole będzie zapewnione miejsce, w którym uczniowie będą mogli zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Zdający pozostawiający lub obierający swoje rzeczy muszą zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

3.6.    Toalety będą na bieżąco dezynfekowane. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych będzie dostępny płyn dezynfekujący.

3.7.    Na terenie szkoły będzie przygotowane pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 

4.    Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

4.1.    Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego musi zostać poinformowany przez rodziców/prawnych opiekunów, że zdający choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie inter

czytano: 165 razy

źródło: sp.irzadze.pl

Strona główna
Ilość zdjęć w galerii: 1
dalej

Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha
42-446 Irządze, Irządze 126
tel. (34) 354 30 05

mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności strona główna
Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha w Irządzach