Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp.irzadze@vp.pl

34 35 430 05

Nauka to potęgi klucz

Projekty

Innowacyjna edukacja w Szkole Podstawowej w Irządzach

Innowacyjna edukacja w Szkole Podstawowej w Irządzach

Projekt pt.:

„Innowacyjna edukacja

w Szkole Podstawowej w Irządzach”

RPO WSL 2014-2020 (EFS) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Beneficjent: Gmina Irządze

Okres realizacji projektu: 01.11.2021 – 30.06.2023

Dofinansowanie projektu z UE: 202 869,50 zł

Główny cel projektu:

Wzmocnienie do 30.06.2023 r., w zakresie zdiagnozowanych potrzeb, potencjału edukacyjnego Szkoły Podstawowej w Irządzach zlokalizowanej na terenie Gminy Irządze umożliwiającego podniesienie wyników z egzaminów zewnętrznych oraz wzrost efektywności realizowanych programów edukacyjnych w okresie projektu skutkującego jednocześnie podniesieniem efektywności i jakości nauczania w w/w szkole już w trakcie realizacji projektu oraz podniesieniem kompetencji kluczowych, umiejętności pracy metodą eksperymentu, doświadczenia i projektu u Uczestników Projektu.

Zadania w projekcie:

  1. Szkoła Kompetencji i Umiejętności: kształtowanie kompetencji kluczowych - 60 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka obcego

  2. Szkoła Eksperymentu i Kreatywności: praca metodą eksperymentu i projektu edukacyjnego - doposażenie pracowni przedmiotowych, szkolenie dla nauczycieli oraz 30 godzin zajęć eksperymentalnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

  3. Szkoła Doświadczeń: wizyty edukacyjne i wizyty studyjne – 2 wyjazdy edukacyjne dla uczestników projektu