Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sp.irzadze@vp.pl

34 35 430 05

Nauka to potęgi klucz

Aktualności

UCHWAŁA NR XLIV/448/22 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Zawierciu

UCHWAŁA NR XLIV/448/22 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Zawierciu

Uchwała Nr XLIV/448/22
Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 9 lutego 2022 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1  w Zawierciu

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, 1834.), art. 89 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, 762), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyrazić zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2022 r. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej         nr 1 w Zawierciu, mającej swoją siedzibę w Zawierciu, ul. Parkowa 2.

2. Realizację zadań likwidowanej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Zawierciu zapewni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Zawierciu, funkcjonująca w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu z siedzibą w Zawierciu, ul. Rataja 29a.

§ 2. 1. Wystąpić do Śląskiego Kuratora Oświaty o wyrażenie opinii w zakresie opisanym w §1 ust.1.

2. Powiadomić o zamiarze likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Zawierciu  osoby korzystające aktualnie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tej jednostce oraz  osoby, które w przyszłości mogą z tej pomocy korzystać na terenie powiatu zawierciańskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Zawierciańskiego


Barbara Laskowska

 

 

UZASADNIENIE

Powiat wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność (art. 2 ust. 1 Ustawy o samorządzie powiatowym), a do zadań własnych powiatu należy wykonywanie zadań  publicznych określonych ustawami,  o charakterze ponadgminnym, między innymi w zakresie  edukacji publicznej.

Obecnie na terenie powiatu zawierciańskiego działają dwie publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, dla których organem prowadzącym jest powiat zawierciański:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 Zawierciu z siedzibą w Zawierciu, ul. Parkowa 2, zwana dalej Poradnią nr 1,

-  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Zawierciu, wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Psychologicznej nr 2 w Zawierciu z siedzibą w Zawierciu, ul. Rataja 29a.

Obydwie poradnie obejmują swym działaniem wszystkie gminy z terenu powiatu zawierciańskiego.

Zamiar likwidacji wyraża autonomiczne dążenie Zarządu Powiatu Zawierciańskiego do ustabilizowania realizacji zadania w ujęciu szeroko pojętego orzecznictwa w ramach funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych i skupienia się wyłącznie na poprawie jakości usług i zapewnienia niezakłóconego i nieprzerwanego realizowania tego zadania dla dobra osób ze szczególnymi potrzebami i wymagającymi profesjonalnego wsparcia.

Powyższe zagwarantuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Zawierciu, funkcjonująca na dzień wyrażania zamiaru likwidacji i posiadająca na ten dzień własną bazę, która umożliwia jej działanie. Potwierdzeniem tej gwarancji jest również:

-  wykonywanie całego spektrum zadań  określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199 ze zm.),

- decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty z 14 grudnia 2021 r. została wskazana jako Poradnia, w której od 15 grudnia 2021 r. mógł rozpocząć działalność zespół orzekający wydający orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz, że ww. zespół swoim zasięgiem obejmuje powiat zawierciański. W oparciu o ww. decyzję Poradnia rozpoczęła realizację zadań w tym zakresie,

- realizuje i będzie realizowała szeroki zakres zadań specjalistycznych m.in.: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Terapie Integracji Sensorycznej, Terapie EEG Biofeedback, terapie grupowe i indywidualne dla dzieci i młodzieży z trudnościami społeczno-emocjonalnymi, Trening słuchowy Warnkego,

- posiada bazę i specjalistyczne wyposażenie oraz zatrudnia kadrę pedagogiczną umożliwiającą przyjmowanie coraz większej liczby osób,

- w ramach programu „Za życiem” będzie realizowała zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (organ prowadzący wystąpił z wnioskiem do MEiN w powyższej sprawie),

Likwidacja Poradni nr 1 nie wpłynie na ciągłość realizacji zadań związanych ze świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gdyż osoby korzystające  obecnie z pomocy Poradni nr 1 zostaną nią objęte  przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Zawierciu.

Na podjęcie decyzji w sprawie zamiaru likwidacji niewątpliwie wpłynęły  również istniejące długotrwałe trudności w realizacji bieżących zadań statutowych przez Poradnię nr 1,  w szczególności związane z niezachowywaniem terminów określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U z 2017 poz. 1743 ze zm.). Trudności, o których mowa powyżej wynikają w szczególności z wysokiej absencji nauczycieli powodującej wielokrotne zmiany ustalonych terminów, przypadków niewydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w terminach gwarantujących uprawnionym możliwość przedłożenia orzeczenia w miejscu kształcenia ucznia w terminie do 30 września każdego roku co z kolei może wpływać na zwiększenie kosztów utrzymania szkół w kontekście subwencji oświatowej.  Powyższe powoduje krytyczną opinię środowiska lokalnego, w szczególności rodziców korzystających z usług Poradni nr 1.  Pomimo działań organu prowadzącego związanych z utworzeniem od 1 września 2021 r. drugiej poradni  w powiecie zawierciańskim, które miały na celu m.in. zapewnienie ciągłości świadczenia usług i zwiększenia dostępności uprawnionych do terminowej realizacji ich uprawnień, sytuacja nie uległa poprawie i poprawy takiej nie rokuje.

W zaistniałym stanie faktycznym istotą obowiązku, który musi spełnić organ prowadzący wywodząc jego brzmienie z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe jest zagwarantowanie dalszej realizacji zadania i działająca na dzień podejmowania niniejszej uchwały Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Zawierciu tego rodzaju gwarancję zapewnia.

Pełniącemu obecnie obowiązki dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Zawierciu, Zarząd Powiatu Zawierciańskiego powierzył to stanowisko do 31 sierpnia 2022 r. jako nauczycielowi tej Poradni. Konkursy na stanowisko dyrektora od 2018 r. pozostawały nierozstrzygnięte 3-krotnie, przy czym do ostatniego konkursu ogłoszonego 17 listopada 2020 r. nie zgłosił się żaden kandydat. Należy zauważyć, iż kwestia zawiadomienia osób uprawnionych, w przypadku likwidacji jako placówki jaką jest Poradnia nr 1, z racji specyfiki działania tej placówki kształtuje się nieco odmienne niż w przypadku likwidacji jednostki będącej szkołą i kształcącą określoną liczbę uczniów. W przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznych pojęcie „ucznia”, a co za tym idzie podstawy ustalenia i sposobu powiadomienia „rodziców uczniów”, jest trudne do zdefiniowania. Przepisy rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych mówią o „osobach, którym udzielana jest pomoc” oraz o „terenie działania poradni”. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne nie realizują procesu kształcenia, nie prowadzą ksiąg uczniów/wychowanków oraz ksiąg dzieci zamieszkałych w obwodzie. Poradnie prowadzą jedynie ewidencję osób korzystających z pomocy poradni. Niemożliwe jest zatem imienne powiadomienie wszystkich potencjalnych osób zamieszkujących na terenie działania Poradni. W związku z powyższym przyjmuje się, by o zamiarze likwidacji  Poradni nr 1 powiadomić osoby, które uczęszczają na planowane cykle zajęć w siedzibie Poradni nr 1, a których kontynuacja przewidziana jest do czasu jej działania tj. do 31 sierpnia 2022 r. w sposób umożliwiający powzięcie informacji o zamiarze likwidacji poprzez widoczne ogłoszenia w Poradni nr 1 oraz za pośrednictwem jej strony internetowej.

Pozostałe osoby tj. osoby, które w przyszłości mogą korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie powiatu zawierciańskiego o zamiarze likwidacji zostaną powiadomione za pośrednictwem szkół, przedszkoli i placówek oświatowych mających siedzibę na terenie jej działania tj. we wszystkich gminach powiatu zawierciańskiego, poprzez umieszczenie ogłoszenia na tablicach informacyjnych oraz stronach internetowych tychże placówek.

Uchwała wyrażająca zamiar likwidacji zostanie również opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Wykonanie zawiadomienia w opisany sposób w pełni zapewnia dyspozycję przepisu w przypadku jednostki będącej placówką zapewniając powzięcie takiej informacji przez wszystkich zainteresowanych. Ponadto w aktualnym stanie epidemii i przeniesieniu zdecydowanej większości załatwiania spraw do  systemu zdalnego za pośrednictwem systemów internetowych jest oczywiste, że zawiadomienie w tym trybie wszystkich uprawnionych z odpowiednim wyprzedzeniem zachowa walor skuteczności.

Podjęcie uchwały pozwoli zatem w ustawowym terminie powiadomić i wystąpić o opinię                                  w przedmiotowej sprawie do Śląskiego Kuratora Oświaty oraz  poinformować  o zamiarze likwidacji Poradni nr 1 zarówno osoby korzystające aktualnie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tej jednostce, jak i osoby, które w przyszłości mogą z tej pomocy korzystać na terenie powiatu zawierciańskiego.

22

LUT

2022

258

razy

czytano

9/533

Szkoła Podstawowa w Irzadzach

Zdjęcie: tornister. Zdjęcie: żarówka. Zdjęcie: globus. Zdjęcie: książka.

Galeria

Logo serwisu.

Dane szkoły

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha w Irządzach
42-446 Irządze
Irządze 126
woj. Śląskie

Logo serwisu.

Kontakt

sp.irzadze@vp.pl

Tel. 797728726

Dyrekcja: 797410303

FAX: 34 3543005

Logo serwisu.

Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha w Irządzach

Przewiń stronę na samą górę.

Logo serwisu.

Szkoła Podstawowa

im. Jana Ledwocha w Irządzach

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia