poniedziałek, 28 września 2020 r.|
imieniny obchodzą: Libusz, Wacław
Strona główna

procedury

Strona główna » Aktualności » procedury

wielkość tekstu:A | A | A

 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ PRCEDURY POSTĘPOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA LEDWOCHA W IRZĄDZACH (z oddziałami przedszkolnymi) OBOWIĄZUJĄCE OD 1.09.2020.

OGÓLNE ZASADY 1. Do szkoły/oddziałów przedszkolnych może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. - rodzice uczniów z przewlekłymi chorobami dróg oddechowych np. astma, alergie przekazują wychowawcy podpisane przez nich zaświadczenia o występowaniu tych dolegliwości. 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły/oddziałów przedszkolnych i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 3. Po wejściu do budynku szkoły uczeń ma obowiązek dezynfekowania i mycia rąk. 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły. W razie konieczności wejścia, opiekunowie stosują się do procedury obowiązującej w placówce i stosują zasady bezpieczeństwa obowiązujące w przestrzeni publicznej (muszą stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 5. W szkole obowiązują procedury zapewniające sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 6. Każdego dnia przy wejściu do szkoły każdy pracownik, rodzic, a uczeń za zgodą rodziców, mają badaną temperaturę ciała termometrem bezdotykowym. 7. W sytuacji zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. W szkole jest wyznaczone pomieszczenie. 8. Przewidziana jest organizacja pracy szkoły, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły: procedura przebywania w szatni i na korytarzach. 9. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 10. Każda sala lekcyjna jest wietrzona podczas przerwy międzylekcyjnej. W celu sprawnego wietrzenia drzwi do klas na przerwach zostają otwarte, ale nikt tam nie przebywa. Części wspólne wietrzone są stale. 11. Na zajęciach wychowania fizycznego używane są tylko te przyrządy, które są łatwe do dezynfekcji. Organizacja tych zajęć ustalona jest w oddzielnej procedurze. 12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się nimi między sobą. 13. Wszystkie sale lekcyjne są zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę potrzeby po każdych zajęciach. 14. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego minimum 15. Przy wejściach do szkoły i oddziałów przedszkolnych umieszczone są numerów telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Zawierciu, oddziału zakaźnego szpitala w Zawierciu oraz telefony alarmowe do służb medycznych. 16. W miarę możliwości jest stosowany monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 17. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub wyparzane . 18. Posiłki w stołówce wydawane są przez pracowników obsługi do tego wyznaczonych. 19. Uczniowie wchodzą i wychodzą ze szkoły trzema wejściami według harmonogramu. 20. Uczniowie klas I -III rozpoczynają zajęcia według odrębnego planu, nie korzystają ze wspólnych przerw. Wychowawcy indywidualnie ustalają czas przerw między poszczególnymi zajęciami. 21. W miarę możliwości pogodowych zajęcia artystyczne, wychowanie fizyczne i inne prowadzone są na powietrzu. Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów na terenie szkoły. 1. Do szkoły może przyjść tylko uczeń zdrowy - bez jakichkolwiek objawów chorobowych. 2. Do szkoły nie może przyjść uczeń, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. O tym fakcie rodzic/opiekun jest zobowiązany niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły. 3. Po otrzymaniu zgody od rodziców przed wejściem do szkoły każdy uczeń będzie miał mierzoną temperaturę. Jeżeli temperatura dziecka przekroczy 37.0°C, uczeń zostanie odizolowany, a jego rodzice poinformowani o zaistniałej sytuacji. 4. Przy wejściach do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego zobowiązany jest skorzystać uczeń wchodzący do szkoły. 5. Uczeń, wchodząc do budynku szkoły, ma obowiązkowo założoną maseczkę zakrywającą usta i nos. W szkole istnieje obowiązek noszenia maseczek zakrywających usta i nos również w szatniach oraz toaletach. Każdy uczeń może również używać maseczki podczas przerw na korytarzach. 6. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajdują się na stoliku szkolnym lub w tornistrze; uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 7. Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych rzeczy i zabawek. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym podwyższona temperatura ciała powyżej 37.0ºC - niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora szkoły . Pracownik szkoły kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców/opiekunów dziecka umieszcza się ucznia w odrębnym pomieszczeniu. Procedura dowozu i przyprowadzania dzieci do szkoły 1. Wszystkie dzieci dowożone do szkoły; - w autobusach, - podczas przejścia z autobusów do szkoły - w szatniach przebywają w maseczkach ochronnych. 2. Po wejściu do szkoły wszystkie dzieci dezynfekują ręce i za zgodą rodziców mają mierzoną temperaturę. Oddziały przedszkolne 1. Dzieci wchodzą do budynku przez wejście od strony przedszkola. 2. Rodzice/opiekunowie przeprowadzający dzieci do przedszkola mogą wejść z nimi do szatni – zachowując wszystkie wymogi sanitarne (odległość min 1,5 m., pomiar temperatury, dezynfekcja rąk, maseczka ochronna) Klasy I-III 1. Uczniowie wchodzą wejściem głównym i udają się do szatni. Po przebraniu udają się do świetlicy, a następnie do swojej sali lekcyjnej. Nauczyciel wychowawca przebywa w swojej sali od godz. 7.30 2. Rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko do szkoły może wejść tylko do wyznaczonej strefy zachowując wszystkie wymogi sanitarne (odległość min 1,5 m., pomiar temperatury, dezynfekcja rąk, maseczka ochronna) Klasy IV-VIII 1. Uczniowie wchodzą wejściem od strony byłego gimnazjum. Po opuszczeniu szatni udają się do świetlicy, a następnie do swojej sali lekcyjnej. Nauczyciele rozpoczynający zajęcia od 1 lekcji w danym dniu przebywają w swojej sali od godz. 7.30 2. Rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko do szkoły może wejść tylko do wyznaczonej strefy zachowując wszystkie wymogi sanitarne (odległość min 1,5 m., pomiar temperatury, dezynfekcja rąk, maseczka ochronna) Procedura odwozu i odbierania dzieci ze szkoły 1. Wszystkie dzieci odwożone ze szkoły; - w autobusach, - podczas przejścia ze szkoły do autobusów - w szatniach przebywają w maseczkach ochronnych. 2.Przy wyjściu ze szkoły wszystkie dzieci dezynfekują ręce. Oddziały przedszkolne 1. Rodzice/opiekunowie odbierający dzieci z przedszkola mogą wejść po nie do szatni – zachowując wszystkie wymogi sanitarne (odległość min 1,5 m., pomiar temperatury, dezynfekcja rąk, maseczka ochronna) Klasy I-III 1. Po skończonych lekcjach uczniowie udają się do świetlicy szkolnej skąd są zabierane do autobusów przez opiekuna dowozu . 2. Jeżeli dziecko jest zabierane przez rodziców to oczekują oni przy wyjściu przez które dziecko weszło do szkoły, w oznaczonej strefie, stosując reżim sanitarny Klasy IV-VIII 1. Po skończonych lekcjach uczniowie udają się do świetlicy szkolnej skąd są zabierane do autobusów przez opiekuna dowozu . 2. Jeżeli dziecko jest zabierane przez rodziców to oczekują oni przy wyjściu przez które dziecko weszło do szkoły, w oznaczonej strefie, stosując reżim sanitarny 3. Uczniowie dochodzący, samodzielnie opuszczają szkołę tym samym wyjściem, którym do szkoły wchodzili. Procedura odbierania ze szkoły dziecka chorego 1. Po zakomunikowaniu przez dziecko złego samopoczucia wychowawca lub inny pracownik szkoły ( w razie jego nieobecności) wykonuje telefon do rodzica/opiekuna informując go o natychmiastowej potrzebie odebrania dziecka ze szkoły oraz bezzwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły, a przypadku jego nieobecności zastępcę dyrektora. 2. Do przybycia rodzica dziecko przebywa w izolacji pod opieką. 3. Przybyły rodzic zgłasza się do osoby dyżurującej przy wejściu głównym zachowując reżim sanitarny i pisemnie potwierdza odbiór dziecka przejmując opiekę. Procedura bezpieczeństwa podczas lekcji wychowania fizycznego i korzystania ze sprzętu sportowego 1. Zajęcia wychowania fizycznego, z uwagi na zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków, odbywać się będą, w miarę możliwości na boiskach szkolnych/ terenie otwartym 2. Podczas realizacji zajęć z wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu ograniczone zostaną ćwiczenia i gry kontaktowe 3. Uczniowie zobowiązani są do każdorazowego zdezynfekowania rąk przed wejściem do sali gimnastycznej lub na zajęcia na boisku szkolnym 4. Dbając o bezpieczeństwo współćwiczących, w trakcie lekcji, zachowują odstęp 1,5m – 2m od siebie 5. Uczniowie korzystają ze sprzętu sportowego i przyborów tylko po uprzedniej dezynfekcji – miejsce z oznaczeniem „sprzęt po dezynfekcji” 6. Każdy uczeń może korzystać jedynie z własnego sprzętu lub przyboru, wskazanego przez nauczyciela 7. Po zajęciach, każdy uczeń odkłada swój sprzęt, przybór na miejsce z oznaczeniem „sprzęt do dezynfekcji” 8. Uczniowie bezwzględnie stosują się do poleceń nauczyciela 9. W razie złego samopoczucie lub kontuzji, uczniowie niezwłocznie, sygnalizują ten fakt nauczycielowi. 10. Po zakończeniu lekcji, po wyjściu z sali gimnastycznej, uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk. 11. Każdy uczeń przed wejściem do przebieralni wf, zobowiązany jest do dezynfekcji rąk 12. Uczniowie zobowiązani są do przebywania i korzystania z przebieralni w maseczkach ochronnych 13. Każdy uczeń, korzystający z przebieralni, zobowiązany jest do schowania przebranych ubrań w worku 14. Uczniowie przebrani w strój sportowy, niezwłocznie wychodzą w miejsce zbiórki, zachowując bezpieczny odstęp 1,5m - 2 m od siebie 15. Po zakończonej lekcji wychowania fizycznego, uczniowie udają się do przebieralni, zachowując bezpieczny odstęp od siebie. Bez zbędnej zwłoki, przebierają się i wychodzą z przebieralni 16. Przebieralnie są każdorazowo dezynfekowane po każdej grupie uczniów oraz wietrzone, przez pracowników obsługi szkoły. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 1. Uczniowie nie mogą bezpośrednio korzystać z księgozbioru. Wszystkie czynności związane z wypożyczaniem i zwrotem książek odbywają się przy wejściu do biblioteki. 2. Na korytarzu przy wejściu do biblioteki należy zachować bezpieczną odległość (1,5m). 3. Uczeń, aby wypożyczyć książkę zobowiązany jest złożyć pisemne zamówienie. Na kartce należy napisać autora, tytuł książki, imię, nazwisko wypożyczającego oraz klasę i datę zamówienia. Wypełnione zamówienie wrzucamy do znajdującego się obok wejścia do biblioteki pudełka z napisem ,,Zamówienia książek”. Zamówione książki nauczyciel bibliotekarz w ciągu dwóch dni dostarczy bezpośrednio do ucznia. 4. Zwracane książki należy zostawiać przy wejściu do biblioteki w pudełku z napisem ,,Zwrot książek”. Wypożyczane książki podlegają 2 dniowej kwarantannie. Procedura obowiązująca w stołówce szkolnej 1. W jadalni, stołówce szkolnej i kuchni powinna być zachowana odległość stanowisk pracy w wysokości 1,5 metra. 2. Dziecko wchodzące na teren stołówki zobowiązane jest wymyć ręce. 3. Wydawanie posiłków będzie zmianowe. 4. Dzieci spożywają posiłki z rówieśnikami ze swojej klasy. 5. Po każdej grupie obiadowej stołówka będzie wietrzona a blaty odkażone. 6. Zupę i drugie danie podaje obsługa kuchni bezpośrednio do stolika przed przyjściem danej grupy uczniów. 7. Płatności za obiady dokonywane będą bezpośrednio u intendenta w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu z zachowaniem reżimu sanitarnego. 8. Wpłaty za obiady dokonywane są do 10-go każdego miesiąca. Procedura przebywania na świetlicy szkolnej 1. Dziecko wchodzące na teren świetlicy szkolnej zobowiązane jest wymyć lub zdezynfekować ręce. 2. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej nie mogą zmieniać wyznaczonej grupy oraz opiekuna. 3. Zaleca się częste wietrzenie pomieszczeń, w których będzie przebywała grupa. 4. W miarę możliwości pogodowych zajęcia świetlicowe odbywają się na powietrzu. 5. Dzieci zobowiązane są do posiadania własnych przyborów szkolnych i nie wymieniają się nimi. Zasady kontaktu z rodzicami: - rozmowa telefoniczna - umówione spotkanie z nauczycielem/dyrektorem , na którego rodzic oczekuje przy wejściu głównym do szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego Procedura kontaktu osobistego rodzic – nauczyciel 1. W celu szybkiej i skutecznej komunikacji rodzic - nauczyciel zaleca się kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. Każdy wychowawca posiada wykaz telefonów i adresów e-mail rodziców a kopia tego wykazu znajduje się w sekretariacie szkoły. 2. Na teren szkoły może wejść rodzic/opiekun po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych. 3. Rodzic/opiekun po wejściu na teren budynku szkolnego jest zobowiązany do stosowania środków ochronnych – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 4. Rodzic/opiekun zgłasza swoją obecność w szkole i cel wizyty w zeszycie znajdującym przy wejściu do szkoły. 5. Rodzic/opiekun oczekuje na nauczyciela w wyznaczonym miejscu. 6. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do posiadania własnego długopisu. 7. Po zakończeniu spotkania zobowiązuje się nauczyciela do odprowadzenia rodzica/opiekuna do wyjścia szkoły. 8. Do sekretariatu rodzic/opiekun wchodzi w godzinach pracy sekretariatu przy zastosowaniu środków ochronnych. Procedura wprowadzenia zdalnego nauczania Dyrektor po otrzymaniu informacji o pojawieniu się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii powiatowej stacji epidemiologicznej wprowadza w szkole nauczanie zdalne, o czym niezwłocznie informuje uczniów i rodziców. 1. Informacja o wprowadzeniu zdalnego nauczania ogłoszona zostanie na stronie szkoły a rodzice zostaną poinformowani przez wychowawców telefonicznie. 2. Zajęcia zdalne odbywać się będą poprzez zastosowanie różnych metod i technik. 3. Zajęcia zdalne będą się odbywały według ustalonego planu lekcji. Zasady pobytu dziecka w oddziałach przedszkolnych 1. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w stałej, wyznaczonej sali pod opieką tych samych nauczycieli (w miarę możliwości). 2. Po wejściu do sali, dziecko powinno umyć ręce wodą z mydłem pod nadzorem opiekuna. 3. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci. 4. Dzieci będą mogły korzystać wyłącznie z zabawek łatwych do dezynfekcji. 5. Sale, w których będą przebywały dzieci będą regularnie wietrzone. 6. Nauczyciele w miarę możliwość utrzymują dystans w kontakcie z dzieckiem. Gestem, słowem oraz wszelkimi własnymi metodami komunikują się z dzieckiem. 7. Nauczyciele wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. 8. Nauczyciele pracując z dziećmi samodzielnie dobierają treści programowe, metody pracy i formę opieki dbając o bezpieczeństwo swoje i dzieci. 9. Nauczyciele oraz personel opiekujący się dziećmi będzie zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos lub przyłbice, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka). 10. Nauczyciele i personel pracujący w przedszkolu powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m. Zasady korzystania z placu zabaw – dotyczy oddziałów przedszkolnych i uczniów klas 1-3 1. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych dzieci codziennie korzystają z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup. 2. Każda grupa ma wyznaczoną dokładną godzinę wyjścia na plac zabaw. 3. Nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania z placu zabaw i poruszania się wyłącznie po wyznaczonym terenie przed każdorazowym wyjściem do ogrodu. 4. Za kontrolę stanu placu zabaw przed wyjściem dzieci oraz za dezynfekcję przyborów sportowych i zabawek odpowiada osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły. 5. Podczas pobytu dzieci nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły. Zasady dotyczące przestrzegania higieny w oddziałach przedszkolnych 1. Po wejściu do sali, dziecko powinno umyć ręce wodą z mydłem pod nadzorem opiekuna 2. Nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania dzieci z zasadami dokładnego mycia rąk z przestrzeganiem poszczególnych etapów tej czynności. W tym celu przeprowadza pokaz mycia rąk. 3. W ciągu dnia nauczyciele dbają o to, aby dzieci często myły ręce, zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po zabawie oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 4. W widocznym dla dzieci miejscu znajdują się wywieszone obrazkowe instrukcje mycia rąk. 5. W tym samym czasie z łazienki może korzystać tylko jedna grupa. 6. Dzieci po skorzystaniu z toalety, dzieci dokładnie myją ręce wodą z mydłem. 7. Toalety będą na bieżąco dezynfekowane. 8. Personel opiekujący się dziećmi powinien być zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, fartuchy z długim rękawem (do przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka). Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika, rodzica/opiekuna Postanowienia ogólne 1. Do pracy powinny przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 2. Przez niepokojące objawy rozumie się: wysoką temperaturę, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu. 3. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie koronawirusem poza szkołą , powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi. 4. Rodzic/prawny opiekun dziecka, które mogło narazić się na zakażenie koronawirusem poza szkołą , powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły. 5. W placówce należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. 6. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady . 7. Przemieszczając się do szpitala lub do domu po podejrzeniu wystąpienia zakażenia, należy zrezygnować ze środków komunikacji publicznej. 8. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy: a) niezwłocznie odsunąć go od pracy, b) wstrzymać przychodzenie dzieci do szkoły/przedszkola c) powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń d) powiadomić o zaistniałej sytuacji wójta gminy , gdyż może zaistnieć konieczność zamknięcia placówki przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. e) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub rodzic podejrzane o zarażenie koronawirusem, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). f) Należy ustalić listę osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywała osoba z objawami zakażenia. g) W przypadku, gdy powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w trakcie konsultacji nakaże odesłanie osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem transportem indywidualnym do domu, osoba powinna oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób. Zaleca się na czas oczekiwania na transport, zapewnić pracownikowi jednorazową maseczkę i rękawiczki. 9. Dalsze kroki postępowania w przypadku pracowników i dzieci przebywających w grupie, w której zaistniało podejrzenie zakażenia koronawirusem należy ustalić z właściwą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie 1. Definicja KONTAKTU obejmuje: a) każdego pracownika przedszkola, rodzica/opiekuna prawnego dziecka pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut, b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas, c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora. 2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się: a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia, b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia, c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 3. Pozostali pracownicy placówki nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddane zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne. 4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.                   

czytano: 196 razy

źródło: sp.irzadze.pl

Strona główna
Ilość zdjęć w galerii: 1
dalej

Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha
42-446 Irządze, Irządze 126
tel. (34) 354 30 05

mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności strona główna
Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha w Irządzach