sobota, 8 sierpnia 2020 r.|
imieniny obchodzą: Iza, Seweryn
Strona główna

Procedury bezpieczeństwa

Strona główna » Aktualności » Procedury bezpieczeństwa

wielkość tekstu:A | A | A

 Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Ledwocha w Irządzach

 

1.      PODSTAWA PRAWNA:

1.      Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

2.       Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

3.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),

4.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493),

5.      Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz
z 2020 r. poz. 322, 374 567),

6.      Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna z dnia 15 maja 2020r.

7.      Rekomendacje MEN dotyczące zajęć rewalidacyjnych w szkole podstawowej.

 

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:

 

1.      Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

2.      Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki zapewnia również przy wejściu do szkoły oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski.

3.      Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

4.      Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje
o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur na stronie szkoły  
www.sp.irzadze.pl

5.      Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika (gabinet pielęgniarki szkolnej) wyposażone  w zestaw ochronny: przyłbica, rękawiczki. Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami  na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia.

6.      Zapewnia codzienną dezynfekcję sprzętu i przyborów wykorzystywanych w czasie zajęć.

7.      Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.

 

 

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

 

1.      Obowiązki pracowników obsługi i administracji:

§  Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

§  Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.

§  Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z magazynku, dyżurki, innych pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.

§  Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.

§  Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie
i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.

§  W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

§  Personel kuchenny oraz pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

 

2.      Obowiązki nauczycieli:

 

§  Nauczyciel pracuje wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo – wychowawcze bądź konsultacje w szkole lub zajęcia dydaktyczne realizowane w formie pracy zdalnej.

§  Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.

§  Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miejscu.

§  Organizuje wyjścia poszczególnych grup na tereny zielone przy szkole tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą.

§  Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.

§  Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 2 metry.

§  Pilnuje, aby minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie była mniejsza niż
4 m kw. na osobę (uczniów i nauczycieli).

§  Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

§  W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

 

1.      Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa  w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Ledwocha w Irządzach dostępnymi na stronie szkoły : www.sp.irzadze.pl

2.      Zgłaszają dziecko do udziału w konsultacjach bądź zajęciach  opiekuńczo- wychowawczych w terminie podanym przez dyrektora szkoły poprzez wychowawcę klasy.

3.      Dostarczają do placówki uzupełnioną dokumentację wymagana przez dyrektora szkoły.

4.      Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka  do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest  do dostarczenia do szkoły zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.

5.      W czasie pobytu w szkole nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki jest zobowiązany do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych
w woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.

6.      Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.

7.      Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

8.      Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przy drzwiach wejściowych – nie wchodzi na teren szkoły. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.

9.      Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora lub nauczycieli.

 

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

 

1.      Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, maskę i rękawiczki zostaje odizolowane do IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia (gabinet pielęgniarki szkolnej).

2.      Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.

3.      Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.

4.      Dyrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

5.      Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 112.

czytano: 116 razy

źródło: sp.irzadze.pl

Strona główna
Ilość zdjęć w galerii: 1
dalej

Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha
42-446 Irządze, Irządze 126
tel. (34) 354 30 05

mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności strona główna
Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha w Irządzach